انسان یعنی ...

انسان یعنی ...

کلمه  انسان   از "  نسیان " به معنی فراموشیگرفته شده

 است .

انسان یعنی فراموشکار  .

 بله !

انسان فراموش کرده  است !

انسان !

اشرف مخلوقات !

خلیفه خدا روی زمین !

اصلش را فراموش کرده است .

و

تمام دردهای انسان حاصل این

فراموشی ست.

انسان خودش را از یاد برده است .

خویشتن خودش را از یاد برده است .

 

و تا روزی که به خودش بر نگردد رنگ آسایش را نخواهد دید  .

تا روزی که به خویشتن خودش بر نگردد  , در جهنم  جای خواهد

داشت .

دقت کرده اید ؟!

 وقتی از سفر یا مهمونی به خونه بر می گردید ؛

آخیش  ! هیچ کجا خونه آدم نمی شه .

بازگشت به خانه !!

و انسان  تا زمانی که به خانه باز نگردد هم چنان در رنج و

عذاب خواهد بود .

تا زمانی که به خودش , به اصلش بر نگردد , هم چنان آواره

خواهد بود .

همه بدبختی های انسان حاصل فراموشی است .

و 

رهایی حاصل به یاد آوردن  .

 

باشد که ؛

      همه موجودات از درد و رنج رها باشند 

 

                                                                                                                                شاد باشید ...

/ 0 نظر / 2 بازدید