پزشکی کل نگر  HOLISTIC MEDICINE

 

 Holistic از کلمه یونانی Holosبه معنای ( کل یا همه ) the whole  

گرفته شده است .


Holos ریشه کلمات one , health , whole ,healing ,holy نیز

می باشد.   

HOLISTIC MEDICINE به طبابتی گفته می شود که در آن پزشک

به بیمار  به عنوان   " کل "  نگاه می کند  ،  یعنی به جای توجه به یکی

از اجزای وجود انسان ( روح ، ذهن ، جسم ) ، به صورت مجزا  ، به      

 " انسان "  توجه می کند . در واقع در این شیوه درمانی  ، این بیمار

است که درمان میشود  ،  نه بیماری  .

در فارسی به این طب  ،  پزشکی  کل گرا  یا  کل نگر  گفته میشود .

یادمان باشد که این روشی  برای طبابت است  نه  شاخه جدیدی  از

پزشکی .

 تخصص های مختلف پزشکی همه مفید و ضروری هستند ، پزشک در

هر یک از این رشته ها می تواند کل نگر باشد  ، یعنی موقع درمان هر

بیماری   گوشه چشمی به  کل  وجود انسان و همین طور کل کائنات

داشته باشد ، پس پزشکی کل نگر جای هیچ یک از رشته های

پزشکی را نمی گیرد ، پزشک کل نگر در هر رشته ای که باشد بدلیل

شناخت انسان و ارتباطش با کل هستی از همتای خودش در همان

رشته که کل نگر نیست  ؛  کمک بیشتری  به بیمار میکند .

 

قصه آقا شیره را حتما" بخوانید ! 

 

                                                                           شاد باشید ...