" طب سوزنی  "  علم یا هنر  ؟! 

 

                                             , acupuncture  

          ?!  science  or  art  

 

طب سوزنی  کاملا"  شزقی است  و  علوم شرقی علم نیستند

بلکه  هنرند  !

هنر  طب سوزنی  قدمتی  5000 ساله دارد  و چینی است  .

برای پزشک طب سوزنی  ( acupuncturist )  , بیماری مهم

نیست  ; 

بیمار مهم است  ,

چون این بیمار است که بیماری را ایجاد کردهاست  ,

ریشه یا علتبیماری  درون بیمار است  ,

بیماری فقط یک نشانه است  ,

تا زمانی که علت یا ریشه بیماری برطرف نشود  ;  با درمان یک

نشانه  ( بیماری )  ,نشانه دیگری  ظاهر می شود ,

وقتی شما با  دارو  یک بیماری را از بین  می برید   ,   بیماری      

خطرناک تری در جای دیگر سر برمی آورد  که  درمان آن نیز به

مراتب مشکل تر خواهد بود  .

 

طب سوزنی  با علت سر و کار دارد ؛ با  ریشه  !

طب سوزنی هنر است !

علم نیست  ،

علم نمی تواند انسان را درمان کند  ؛


 

چرا که   انسان یک دنیای کامل است  و

                                                             بی نهایت  ....

 

  و

     این راز خلقت است ... 

 

 

                                                                           شاد باشید  ...